İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI


"İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı" kapsamında; iş hukuku, sosyal güvenlik ve İŞKUR mevzuatı doğrultusunda profesyonel hizmetler vermekteyiz. Bu çerçevede;

 • İş akitleri ve işçi özlük dosyalarını hazırlamak, kontrol ve revizyon etmek,
 • Ücret sistemi yönünden bordrolama hizmetleri sunmak,
 • 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işçi-işveren uyuşmazlıklarına aracılık etmek,
 • Çalışma Bakanlığı, SGK ve Maliye Bakanlığı teftişlerine yönelik inceleme danışmanlığı yapmak,
 • İş akdi feshi, ibraname, sulh, kıdem ve ihbar tazminatı sürecini yönetmek,
 • İşyeri kayıtlarının ilgili mevzuata uygunluk sonuçlarını raporlamak ve denetim öncesi hazırlık yapmak,
 • Şirket çalışanlarına iş ve sosyal güvenlik mevzuat eğitimleri sunmak, yazılı veya sözlü görüş iletmek,
 • SGK teşviklerinin analizi ve işverenlerin ödeyeceği sigorta primlerinden indirim sağlamak,
 • Asgari işçilik hesaplamalarını yapmak ve raporlamak,
 • İdari para cezaları için gerekli itiraz dilekçeleri hazırlamak, lüzumu halinde yargı yoluna başvurmak,


SGK TEŞVİKLERİ


 • 6111 / 7103 İlave İstihdam Teşviki
 • 6322 / 6486 Yatırım Teşviki-Bölgesel Teşvik
 • 4857 Engelli İstihdam Teşviki
 • 5746 Arge Teşviki
 • 6645 İşbaşı Eğitim Programı Teşviki
 • 7252 / 7256 KÇÖ-NÜD ve İstihdama Dönüş Teşvikleri

İşyerinin cari ve geçmiş dönem teşvikleri için tüm personellerin otomatik olarak analizi, tespiti, onaylanması süreci ile maksimum teşvik tutarının alınmasını sağlamak.


İŞKUR DESTEKLERİ


Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında;

 • Mesleki Eğitim Kursları (MEP)
 • İşbaşı Eğitim Programları (İEP)
 • Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)
 • Diğer kurs, program, proje ve özel uygulamaları konularında destekler vermek.


MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ


 • Mali Müşavirlik hizmetleri kapsamında; mükelleflerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmek, yasal defterlerini tutmak, Aylık Vergi, Geçici Vergi, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile BA / BS Formlarını hazırlayarak elektronik ortamda iletmek, mevzuatla ilgili müşavirlik hizmetleri sunmak, görüş bildirmek, her türlü finansal rapor hazırlamak, Yılsonu Mali Tabloları, Bilanço ve Gelir Tablosunu hazırlamak,
 • Personel maaş bordroları hazırlamak ve kontrolünü sağlamak, SGK bildirgelerini düzenleyerek elektronik ortamda iletmek, işten ayrılan personel için Kıdem ve İhbar Tazminat tutarlarını hesaplamak.

VERGİ-SGK İNCELEME VE TEFTİŞ DANIŞMANLIĞI


Çalışma Bakanlığı, SGK ve Maliye Bakanlığı teftişlerine yönelik müfettiş/denetmen incelemelerinde; iş ve sosyal güvenlik hukuku, asgari işçilik hesabı, iş kazası ve meslek hastalığı, iş sağlığı ve güvenliği ile vergi mevzuatı konularında denetim öncesi kontroller yapmak, eksik ve noksanlıkların tespiti ile giderilmesini sağlamak, muhtemel idari para cezalarını, tazminat ve diğer yaptırımları önlemek, gerektiğinde bizzat teftişlere refakat etmek.


ŞİRKET KURULUŞ VE TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ


 • Şirket Kuruluş ve Ticaret Sicil İşlemleri kapsamında; Anonim Şirket, Limited Şirket, Kollektif Şirket, Adi Şirket ve diğer şirket türlerinin tescil işlemleri, kuruluş, adres değişikliği, nevi (tür) değişikliği, birleşme / bölünme, şube açma / kapama, merkez nakli, ana sözleşme değişikliği, şirket esas sermaye arttırımı / azaltımı, tasfiye işlemleri, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul işlemlerini yapmak.

BORDROLAMA HİZMETİ


Personel ücretlerini mevzuata uygun sistemde tespit etmek, özlük dosyalarını hazır hale getirmek, kıyaslamalı raporlar hazırlamak, çizelgeler oluşturmak, puantaj bilgilerini girmek, ücret bordrolarını oluşturmak, SGK bildirim işlemlerini gerçekleştirmek, İŞKUR başvurularını hazırlamak, işten ayrılan personelin çıkış sürecini yürütmek.


SGK ASGARİ İŞÇİLİK DANIŞMANLIĞI


SGK Asgari İşçilik uygulamasında; özel bina inşaatları ve ihale konusu işlerde SGK’ya bildirilmesi gereken asgari işçiliğin tespitini yapmak, asgari işçilik maliyetlerini önceden hesaplayarak aylık takibini yapmak, işçilik ihtiva eden faturaların usule uygun olarak tanzimini sağlamak, SGK müfettişi incelemesinde danışmanlık yapmak, uzlaşma ve itiraz sürecinde hizmet vermek, işin bitiminde İlişiksizlik Belgesinin alınmasını sağlamak ve teminatı çözdürmek.


İŞÇİ İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARI


İşçi-işveren uyuşmazlıklarında; iş sözleşmelerinin analizi, işçilik alacakları, işe iade, hizmet tespiti ve iş kazaları ile ilgili davalarda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için hukuki danışmanlık vermek, tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerini hazırlamak.


EMEKLİLİK HİZMETLERİ


 • Emeklilik yaş hesabı yapmak,
 • Emekli olabilme koşulları hakkında yönlendirme yapmak,
 • Emekli aylığı hesaplamak,
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı sonucu Sürekli İş Göremezlik Geliri ve Ölüm Geliri bağlatmak,
 • Malullük Aylığı işlemlerini takip ve başvurusunu yapmak,
 • Yaşlılık Aylığı işlemleri ve emekli aylığını bağlatmak,
 • Dul ve yetim aylıkları bağlatmak,
 • Yurtdışı borçlanma ve emeklilik işlemleri yapmak

KVKK DANIŞMANLIĞI


KVKK: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında; işletmelerin KVKK yükümlülüklerini yerine getirmek, veri envanteri gibi dokümanları şirketin süreçlerine uygun şekilde hazırlamak, VERBİS sistemine kayıt yapmak, açık rıza metinleri, aydınlatma formlarını oluşturmak, veri gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği açısından korunmasına yönelik tedbirleri almak.